Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Zmiany w ochronie danych osobowych - klauzula informacyjna dla klientów

Zmiany w ochronie danych osobowych - klauzula informacyjna dla klientów

Klauzula informacyjna dla osób, których dane są przetwarzane

ZGODNIE Z ARTYKUŁEM 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz Ustawy o ochronie danych osobowych, Nadleśnictwo Nowe Ramuki informuje:

1. Administratorem Danych Osobowych jest Nadleśnictwo Nowe Ramuki z siedzibą w miejscowości Nowy Ramuk 19, 10-687 Olsztyn, telefon numer 89 513 3810, fax. numer 89 513 3825,
e-mail: 
noweramuki@olsztyn.lasy.gov.pl;

2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którego danymi kontaktowymi są: Nadleśnictwo Nowe Ramuki z siedzibą w miejscowości, Nowy Ramuk 19, 10-687 Olsztyn; telefon numer 89 513 3810, fax. numer 89 513 3825, e-mail: noweramuki@olsztyn.lasy.gov.pl;

3. Dane osobowe klientów i kontrahentów przetwarzane są w celu:

  • wystawienia faktury, rachunku, prowadzenia działalności finansowej
  • prowadzenia walki ze szkodnictwem leśnym
  • zatrudnienia;
  • realizacji umów cywilnoprawnych .

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych: ustawa o lasach, kodeks postępowania cywilnego, kodeks wykroczeń, kodeks karny, ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych oraz 6 ust.1 pkt 3 RODO;

4. Prawnie uzasadnione interesy przetwarzania danych osobowych przez Nadleśnictwo, to:

  • marketing bezpośredni własnych produktów,
  • dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
  • ochrona mienia,
  • realizacja umów,
  • prowadzenie działalności statutowej;

5. Dane osobowe magą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa i w niezbędnym zakresie. Nie planuje się przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego;

7. Dane osobowe będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których są przetwarzane. art. 5 ust. 1 lit. e RODO;

8. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, a także prawo do przenoszenia danych do innego administratora;

9. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, osoba której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do UODO;

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy;

11. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

12. Administrator Danych nie planuje przetwarzać danych osobowych w innym celu, niż ten, na który została wyrażona zgoda;

13. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do odwołania tej zgody w każdym czasie bez wpływu na podjęte działania;

14. Administrator Danych wprowadził wysoki poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym.