Asset Publisher Asset Publisher

Organizacja Nadleśnictwa

Nadleśnictwo Nowe Ramuki działa na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach wraz z późniejszymi zmianami (jednolity tekst , Dz.U. Nr 12 z 2011 r. poz. 59 z późn. zmianami ) aktów wykonawczych do tej ustawy, a w szczególności Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r.
 
Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych powołaną do prowadzenia gospodarki leśnej.
 
Nadleśnictwo Nowe Ramuki jest jednostką podlegającą Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie, jako jednostka podlegająca militaryzacji.
 
Nadleśnictwo tworzy i likwiduje, łączy i dzieli oraz określa terytorialny zasięg działania Dyrektor Generalny, na wniosek Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
Nadleśniczy prowadzi samodzielnie gospodarkę leśną w nadleśnictwie na podstawie planu urządzenia lasu oraz odpowiada za stan lasu.
 
 
ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA
 
1. Nadleśniczemu podlegają bezpośrednio:
1) Zastępca Nadleśniczego ( Z )
2) Główny księgowy nadleśnictwa (GK)
3) Inżynier Nadzoru (NN)
4) Sekretarz nadleśnictwa (S)
5) Komendant Posterunku Straży Leśnej
6) Stanowisko ds. pracowniczych (NP)
 
 
Strukturę organizacyjną nadleśnictwa stanowią:
 1. Biuro nadleśnictwa składające się z:
              a) działów
              b) samodzielnych stanowisk pracy
 2. Leśnictwa
 3. Posterunek Straży Leśnej
 
1. W skład biura wchodzą :
              a) działy:
                 - gospodarki leśnej (ZG ) , kierowanej przez zastępcę nadleśniczego 
                 - finansowo-księgowy (KF ), kierowany przez głównego księgowego 
                 - administracyjno-gospodarczy (SA ), kierowany przez sekretarza
              b) samodzielne stanowiska pracy:
                 - inżynier nadzoru
                 - d/s pracowniczych
                 - Pracownik Pionu Ochrony w ramach prac zleconych
                 - Radca Prawny w ramach prac zleconych