Widok zawartości stron Widok zawartości stron

HCVF

Zgodnie z zasadami dobrej gospodarki leśnej według zasad i standardów FSC (Forest Stewardship Council) Nadleśnictwo Nowe Ramuki wyznaczyło lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF (High Conservation Value Forests).

 
 
 Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF w granicach Nadleśnictwa obejmują następujące kategorie obszarów:
 
1. HCVF 1 - lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji  wartości biologicznych, do których zaliczono:
 
    HCVF 1.1.a - obszary na których w obowiązujących planach ochrony bądź w zadaniach ochronnych nie przewiduje się wykonywanie żadnych zabiegów ochronnych - 1641,51 ha
 
    HCVF 1.2  - ostoje zagrożonych i ginących gatunków - 484,69 ha
 
 
 
2. HCVF 2 – kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej; gdzie Nadleśnictwo Nowe Ramuki zaliczyło zatwierdzone obszary Natury 2000 -16067,56 ha
 
 
 
3. HCVF 3 - obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy, w podziale na:
 
    HCVF 3.1 - ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej –  do kategorii tych lasów zaliczono typy siedlisk z załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory uznane za siedliska priorytetowe takie jak bory chrobotkowe, borealna świerczyny bagienne, bory bagienne typowe - 10,10 ha
 
    HCVF 3.2 -  ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy, lecz w Polsce pospolitsze, występujące wielkoobszarowo stanowiące ważne obszary gospodarki leśnej –do kategorii tych lasów zaliczono typy siedlisk z załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, takie jak grądy i łęgi - 6409,05 ha
 
 
 
4. HCVF 4 - lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych, do których zaliczono:
 
    HCVF 4.1- lasy wodochronne – zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 sierpnia 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu uznawania lasów za ochronne oraz szczegółowych zasad prowadzenia w nich gospodarki leśnej - 1553,06 ha
 
 
 
5. HCVF 6.1 - lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności; lasy tej kategorii wyznaczono na podstawie wyników konsultacji społecznych. Kategorię tą ustalano w porozumieniu z lokalnymi władzami na poziomie gminy - 0,20 ha
 
 
 
Nadleśnictwo Nowe Ramuki prowadzi regularny monitoring przyrodniczy w celu uniknięcia działań, które mogłyby zagrozić: gatunkom chronionym, lasom o szczególnej wartości przyrodniczej i powierzchniom referencyjnym. 
 
Osoba do kontaktu: Kamil Zdun tel. 89 513 32 18 e-mail: kamil.zdun@olsztyn.lasy.gov.pl